Provoz

LYŽAŘSKÝ AREÁL KOZÍ PLÁŇ

 • rodinný areál určený především pro rodiny s dětmi provoz
 • umělé zasněžování 5 sněžnými děly
 • osvětlení sjezdovky
 • technické upravování tratě
 • občerstvení vnitřní i venkovní, WiFi free
 • dětské hřiště zdarma pro všechny
 • parkoviště zdarma – denně upravované
 • lyžařská školička
 • stálá zdravotní služba v areálu

 

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

01

1. OHLED NA OSTATNÍ LYŽAŘE

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

 

 

022. ZVLÁDNUTÍ RYCHLOSTI A ZPŮSOBU JÍZDY

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

 

 

033. VOLBA JÍZDNÍ STOPY

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

 

 

044. PŘEDJÍŽDĚNÍ

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

 

 

055. VJÍŽDĚNÍ A ROZJÍŽDĚNÍ

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

 

 

066. ZASTAVENÍ

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

 

 

077. STOUPÁNÍ A SESTUP

Každý lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

 

 

088. RESPEKTOVÁNÍ ZNAČEK

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

 

 

099. CHOVÁNÍ PŘI ÚRAZECH

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinnen poskytnout první pomoc.

 

 

1010. POVINNOST PROKÁZAT SE

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinnen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉHO AREÁLU KOZÍ PLÁŇ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vstup do lyžařského areálu Kozí Pláň (dále jen LA KP) (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání lyžařského areálu LA KP) je na vlastní riziko návštěvníka.

LA KP neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu LA KP. Dodržování provozního řádu v LA KP mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník LA KP.

PROVOZ LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ

Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky, dané provozním řádem LA KP.

Každý účastník přepravy si po zakoupení jízdenky překontroluje správnost všech údajů a uschová si doklad o zakoupení jízdenky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pozdější reklamace může být uplatněna pouze po předložení dokladu o zakoupení jízdenky. Jízdenka (skipas) je platná pouze po předložení společně s platným dokladem o zakoupení jízdenky.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku, doklad o zakoupení jízdenky a na požádání oprávněné osoby LA KP se těmito prokázat
 • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje
 • dbát pokynů oprávněné osoby LA KP a pokynů na dopravním zařízení

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka na jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení
 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních LA KP
 • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny jízdenky zejména v případech:

 • jízdenka je úmyslně poškozena
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou
 • jízdenka je jiným způsobem neplatná
 • v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratí

Na přepravních zařízeních a v jejich blízkosti je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Návštevníci areálu jsou povinni dbát pokynů obsluhy přepravního zařízení a dbát zvýšené opatrnosti zejména při nástupu a výstupu.

Přeprava dětí do 6 let na lanových drahách je pouze v doprovodu osoby starší 10 let.

Řádně označení žáci lyžařské školy LA KP, mají právo přednostního vstupu na vyhrazených přepravních zařízeních.

PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu přepravních zařízení. Aktuální stav informující o provozu sjezdových tratí a vleků je na na začátku této stránky a v místě pokladen.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků Ski areálu.

Pěším turistům a sáňkařům je pohyb na sjezdových tratích zakázán.

Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:

 • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
 • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
 • bez souhlasu LA KP je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoli překážky nebo sněhové tvary (např.slalomy, sněhové můstky apod.)
 • každý účastník provozu na sjezdových tratích a přepravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům LA KP
 • každý účastník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob LA KP. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovatelům sportovního areálu i třetím osobám takto způsobí.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu přepravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdové tratě po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu přepravních zařízení:

 • k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.
 • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečný průjezd zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom ostatní lyžaře. Je nepřípustné manipulovat se sněhovými děly.

Vedení LA KP si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati LA KP. Návštěvníci budou o této situaci informováni u pokladny střediska. Budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která je k tomu vyhrazena. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně označena a uzavřena.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:

 • pro výuku je zvolena sjezdová trať s přiměřeným stupněm obtížnosti
 • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích (např. nepoužívat jízdu v dlouhých zástupech „hadech“)